مدیریت پسماندها بدون آموزش کافی و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی به جامعه ممکن نیست

مدیریت پسماندها بدون آموزش کافی و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی به جامعه ممکن نیست

مدیریت پسماندها بدون آموزش کافی و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی به جامعه ممکن نیست

مدیریت پسماندها بدون آموزش کافی و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی به جامعه ممکن نیست.

اگر پسماندها از جمله پلاستیک ها، ظروف یکبارمصرف، شیشه و کاغذ به طور صحیح مدیریت شوند می توانند به یک ثروت سرشار برای جامعه تبدیل شوند.

بازیافت صحیح زباله‌ها فواید بیشماری برای محیط زیست بهمراه خواهد داشت و در نتیجه این امر در مصرف منابع طبیعی از جمله انرژی صرفه‌جویی بسیاری کرده‌ایم .در این راستا آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم، اساسی‌ترین مقوله در راستای ساماندهی مدیریت پسماندها بشمار می رود..

مدیریت پسماند و تفکیک زباله ها تنها با مشارکت گسترده مردم در کنار تدبیر مسئولین ذیربط امکان پذیر است و این مهم بدون آموزش کافی و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی به جامعه ممکن نیست.

 

بالا