آموزش و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از ظروف یکبار مصرف از عوامل اصلی حفظ محیط زیست

آموزش و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از ظروف یکبار مصرف از عوامل اصلی حفظ محیط زیست

آموزش و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از ظروف یکبار مصرف از عوامل اصلی حفظ محیط زیست

تغییر الگوی مصرف، رشد جمعیت، ورود تکنولوژی های نوین از عواملی است که به بصورت ناخود آگاه مردم را به سمت تخریب محیط زیست سوق می دهد و تنها راه حل این مشکل، مردمی شدن دغدغه های زیست محیطی و تسری آن به تک تک افراد جامعه می باشد.

از طرفی مردمی شدن دغدغه های زیست محیطی نیازمند آموزش و ترویج فرهنگ زیست محیطی است که منجر به پرورش بیش از 80 میلیون دیده بان محیط زیستی می گردد.

برنامه ریزی، ایجاد زیر ساخت و کنترل و نظارت توسط دولت در این بخش و تعامل حداکثری با مردم مناسب ترین راه جهت تقویت سرمایه‌های اجتماعی است.

بالا