ظرفیت تولید و صادرات صنعت پتروشیمی چقدر است؟

ظرفیت تولید و صادرات صنعت پتروشیمی چقدر است؟

ظرفیت تولید و صادرات صنعت پتروشیمی چقدر است؟

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در نقشه راه صنعت پتروشیمی در مجموع ۱۰ طرح از طرح های جهش دوم هنوز باقی مانده اســت که باید به بهره برداری برسند و 40 طرح نیــز در قالب طرح های جهش ســوم از جمله طرح هایی هســتند که پس از سال ۱۴۰۰(از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) به بهره برداری می رسند، این مجموعه ۴۰ طرح، ظرفیت ایــن صنعت را از 100 میلیون تن به 133میلیون تن می رساند که سرمایه گذاری مورد نیاز آن ۲۰ میلیارد دلار است.

حســن عباس زاده با تشریح شــرایط کنونی صنعت پتروشیمی،با بیان اینکه امروز چرخ ۱۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط را به گردش درآورده است که براساس آمار حدود 880 هزار نفر در این بنگاه ها مشغول به کار هستند که اشتغال زایی خوبی به شمار می آید، اظهار کرد: پتروشیمی در زنجیره تولید صنعت نفت با کاهش خام فروشی، در تولید محصولات با ارزش از منابع هیدروکربوری بسیار با اهمیت است.

وی به نقشه راه صنعت پتروشیمی اشاره و اظهارکرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی معمار، راهبر و سیاست گذار توسعه این صنعت است، اگرچه دولت هم اکنون توسعه و ســرمایه گذاری در این بخش را عهده دار نیســت، این شــرکت در نقش راهبر، سرمایه گذاران را به سمت ســرمایه گذاری سوق می دهد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفت: تدوین نقشــه راه اخیر که در یک سال گذشــته انجام شــده براساس تکمیل زنجیــره ارزش و تنوع بخشــی بــه محصولات صنعت پتروشــیمی و کاهش واردات محصولات پتروشیمی اســت، درباره این موارد برنامه مدونی ایجاد کردیم که از آن به عنوان نقشــه راه صنعت پتروشیمی نام می بریم.

وی با بیان اینکه طرح هایی که در جهش سوم و برنامه هفتم توسعه قرار می گیرند به طور میانگین 30 درصد پیشرفت دارند و نزدیک ۶.۵ میلیارد دلار برای آنها هزینه شده است و این طرح ها روی کاغذ نبوده، بلکه فعال هستند و امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برســند، ادامه داد: بــا بهره برداری از طرح های صنعت پتروشــیمی تا بــه امروز، ۹۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده در این صنعت داریم که این موضوع سبب شده است جایگاه ایران در این صنعت در منطقه خاورمیانه بسیار قوی باشد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشــاره به اینکه صنعت پتروشیمی محصولات متنوعــی تولید می کنــد که چند گروه اصلــی همچون پلیمرها، مواد شــیمیایی، آروماتیک ها، کودهــا (در بخش کشــاورزی) و هیدروکربورهایی را که صرف ســوخت و خوراک می شوند شامل می شــود، اعلام کرد: با ظرفیتی که در صنعت پتروشــیمی وجود دارد، سالانه ۳۵ میلیون تن محصول وارد بازار می کنیم که افزون بر بهره مندی صنایع پایین دستی داخل کشور از این محصولات، مازاد بر نیاز آن نیز صادر می شود.

وی به ارزآوری صنعت پتروشــیمی اشاره کرد و افزود: در سال های ۱۳۹7 تا ۱۳۹۹ که به تنظیم بازار ارز نیاز داشــتیم صنعت پتروشیمی به طور کامل با سیاســت های بانک مرکــزی همکاری داشت. به تقریب مقدار ارزآوری این صنعت که از مســیر صادرات محصولات بالادست پتروشیمی به دســت آمده ۲۵ میلیون تن محصول است که نزدیک ۱۰ میلیارد دلار ارزش سالانه آن خواهد بود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه خوشبختانه با برنامه و همــکاری وزارت نفت و شــرکت ملــی صنایع پتروشیمی و شرکت های پتروشیمی که هم اکنون بیشتر بخش خصوصی هستند، بیش از ۸۰ درصد ارز خود را تحویل بانک مرکزی داده اند که این ارز صرف اقلام موردنیاز برای کشور می شود، تصریح کرد: ارزی که صنعت پتروشیمی از محل صادرات به دســت می آورد، مشخص اســت که صرف چه چیزی شــده یا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

عباس زاده ادامه داد: پارسال حدود ۴۰ میلیون تن از منابع بالادستی یعنــی هیدروکربورها در صنعت پتروشــیمی جذب شــده که این مقدار از نظر انــرژی معادل ۹۹۲ هزار بشــکه نفت خام در روز است، البته بیشــترین حجمی که ما در از منابع بالادستی اســتفاده می کنیم، گاز طبیعی است. اســتفاده از خوراک گاز طبیعی برای تولید محصولات پتروشــیمی تا ســه برابر و با توسعه و تکمیل زنجیره ارزش تا ۳۰ برابر این مقدار، ارزش افزوده ایجاد می کند.

وی به واردات محصولات پتروشیمی اشاره کرد و افزود: براساس آماری که از گمرک داریم، واردات محصولات پتروشــیمی ایــران ۳.۱ میلیارد دلار است، اما طرح های خوبی داریم و درصدد کاهش این واردات هستیم.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشــیمی به بهره برداری از طرح هــای اوره و آمونیاک مسجدسلیمان اشاره و تصریح کرد: این طرح هدیه شد به مردم مسجدسلیمان. این شهر جزو شــهرهای اولی نفتی ما بود که به دلیل نبود صنایع بالادستی، شــاید رونق قدیم را نداشت، اما خوشبختانه این طرح، یک میلیون و 7۶۰ هزار تن به ظرفیت پتروشیمی کشور افزود.

عباس زاده با بیــان اینکه محصــول نهایی این طــرح، اوره خواهد بود کــه می تواند صرف کشاورزی در منطقه شود و هم به دلیل نزدیکی به بازار صادراتی عراق، می تواند بخشــی از آن نیز به کشــورهای همســایه صادر شود، گفت: هزینه ســرمایه گذاری این طرح ۸۵۰ میلیون دلار اســت که از ســوی بخش خصوصی انجام شــده و در دوران ســاخت برای ۵ هزار نفر و در دوران بهره برداری هم بــرای ۱۵۰۰ نفر به طور مستقیم اشــتغال زایی ایجاد کرده است، البته اشتغال زایی غیرمستقیم آن بیش از این است، همچنین درآمد سالانه این طرح نزدیک ۳۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

صادرات ۷۰ درصد محصولات وی به طرح متانول سبلان که در عسلویه به بهره برداری رسید، اشــاره و تصریح کرد: ظرفیت این طرح یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن بوده و حدود 400 میلیون دلار نیز برای آن سرمایه گذاری شده که از ســوی بخش خصوصی انجام شــده است، همچنین درآمد سالانه آن حدود ۴۱۰ میلیون دلار و در زمان ســاخت حدود ۴ هــزار ۲۰۰ نفر اشتغال زایی و در زمان بهره برداری نیز بیش از ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بهره برداری از طرح اکسیر حلال در عسلویه اشاره کرد و گفت: این طرح پنتان و هگزان برای صنعت پتروشیمی تولید خواهد کرد که ۵۰ هزار تن ظرفیت تولید داشته و حدود ۴۸ میلیون دلار نیز هزینه ســرمایه گذاری آن بوده و در دوران ساخت برای حدود ۶۰۰ نفر و در زمان بهره برداری نیز برای ۱۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

عباس زاده با بیان اینکه در مجموع این سه طرح حدود ۵.۳ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور اضافه کرده اند، افزود: نرخ بازگشــت سرمایه این طرح ها، بستگی به نوع و خوراک آنها دارد. خوراک هر سه طرح از محل گاز تأمین می شود. طرح هایی که در این مجموعه با گاز می توانند به بهره برداری برسند، نرخ بازگشت سرمایه خوبی دارند.

طبق اعلام شرکت ملی پتروشیمی، وی تأکید کرد: مازاد محصولات پتروشیمی در داخل را صادر خواهیم کرد، آن چیزی کــه در داخل قابل جذب است بیشتر از ۳۰ درصد نیست و بیش از 7۰ درصد محصولات صادر می شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشــیمی اعلام کرد: پتروشــیمی ســبلان مجتمعی متانولی اســت که هم اکنون ۹۰ درصد محصول متانول این مجتمع صادر می شــود و در آینده با توسعه پایین دســت این طرح، متانول به محصولات پلیمری تبدیل می شود.

عباس زاده گفت: در کنار این مهم فرصت های سرمایه گذاری هم تدوین کرده ایم، فرصت هایی که مبتنی بر توسعه تکمیل ارزش هستند، یعنی متانول را به تکمیل زنجیــره ارزش وارد و آن را به محصولات دیگر تبدیل کنیم.

وی با اشــاره به اینکه نزدیک به ۶۰ سالی که از عمر صنعت پتروشــیمی می گذرد رشــد کمی خوبی را تجربه کرده ایم و نزدیک ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت داریم، تصریح کرد: باید به توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی بپردازیم که به این منظور کیفی کردن صنعت پتروشیمی و توسعه سبد محصولات پتروشیمی در حال انجام است و در آینده نزدیک شاهد صنعت کیفی تر خواهیم بود.

بالا