نانومواد پرانرژی

نانومواد پرانرژی

نانومواد پرانرژی

کتاب “نانومواد پرانرژی: سنتز، شناسایی و کاربرد” جنبه‌های شیمیایی بنیادی از سنتز تا کاربرد نانو مواد فعال را پوشش می‌دهد و همچنین تکمیل کننده کتب منتشر شده در رابطه با این موضوع می‌باشد. نانو مواد پر انرژی در ساخت مواد منفجره، سوخت اسلحه و موشک به کار می‌رود که انتظار می‌رود باعث بهبود خواص نظیر آسیب پذیری کمتر، افزایش انفجار و زیست سازگاری بهتر با محیط زیست را شود. این کتاب یک منبع ضروری برای پژوهشگران در دانشگاه، صنعت و موسسات پژوهشی که در ارتباط با تولید و شناسایی مواد پر انرژی در سراسر جهان کار می‌کنند، به شمار می‌آید.

 نویسندگان: Vladimir E Zarko, Alexander A. Gromov سال چاپ: ۲۰۱۶

بالا