ظروف پت (PET)

عسلی درب دار لولایی 4سانت(دلی 200)

عسلی درب دار لولایی 4سانت(دلی 200)
عسلی درب دار لولایی 4سانت(دلی 200)-

عسلی درب دار لولایی 4سانت(دلی 200)-
عسلی درب دار لولایی3 سانت(دلی 150)-

عسلی درب دار لولایی3 سانت(دلی 150)-
عسلی درب دار لولایی3 سانت(دلی 150)

عسلی درب دار لولایی3 سانت(دلی 150)
لانچ کوتاه

لانچ کوتاه
لانچ بلند

لانچ بلند
فوکری بلند

فوکری بلند
فوکری کوتاه

فوکری کوتاه
دلی کوتاه(دلی 250)

دلی کوتاه(دلی 250)
دلی بلند(دلی 500)

دلی بلند(دلی 500)
ديس تخت شيري

ديس تخت شيري
ديس تخت شفاف

ديس تخت شفاف
ديس گود شيري

ديس گود شيري
ديس گود شفاف

ديس گود شفاف
دیس دو پرس 3  سانت شیری

دیس دو پرس 3 سانت شیری
دیس دو پرس 3 سانتی شفاف

دیس دو پرس 3 سانتی شفاف
دیس دو پرس 4 سانت شیری

دیس دو پرس 4 سانت شیری
دیس دوپرس 4 سانت شفاف

دیس دوپرس 4 سانت شفاف
دیس دوپرس 5 سانت شیری

دیس دوپرس 5 سانت شیری
ديس دو پرس 5 سانت شفاف

ديس دو پرس 5 سانت شفاف
بالا