ظروف فومی(PS)

فوم نیم پرسی

فوم نیم پرسی
فوم تک پرس

فوم تک پرس
فوم دو پرسی

فوم دو پرسی
دیس فوم کبابی بزرگ(دیس M28)

دیس فوم کبابی بزرگ(دیس M28)
 فوم دوخانه

فوم دوخانه
دیس فوم کبابی کوچک (دیس M26)

دیس فوم کبابی کوچک (دیس M26)
فوم همبرگری

فوم همبرگری
فوم عراقی(ديپلمات)

فوم عراقی(ديپلمات)
فوم عراقی 3 خانه(دیپلمات سه خانه)

فوم عراقی 3 خانه(دیپلمات سه خانه)
بالا